قدس آنلاین/ « روشنفکری غرب گرا و خودبرتربینی اجتماعی » عنوان یادداشت روز در روزنامه قدس به قلم صادق کوشکی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

یکی از تعابیری که مقام معظم رهبری در سخنان اخیر خود به آن اشاره کردند سلسله صفاتی است که به یک روشنفکر نما نسبت داده شــده اســت. صفاتی همچون منافق بودن، ریاکار بودن و...
در جامعــه و بیــن برخی افــراد که خود را روشــنفکر می پندارنــد ماننــد برخی دانشگاهیان، صاحبان تریبون و رسانه، برخی از مسئولان که خود را داناتر از بقیه می دانند و... اصولاً فکر می کنند تمام معلومات دنیا نزد آن ها جمع شــده و ســایر افراد هیچ بهره ای از علم و دانــش ندارند. به عبارتی مشــخصه خودبزرگ بینی و خود برتربینی نسبت به افراد جامعه دارند.
این عده به دلایــل متفاوتی موفق به نفوذ در ارکان تصمیم گیــری مانند مراکز علمی تحقیقاتی و حتی عرصه های جدی قدرت مانند مجلس شورای اسلامی یا بدنه دولت شده اند. آن ها توانسته اند با استفاده از ضعف اطلاعات جامعه، عوام فریبی و تبلیغات در انتخاب ها رأی آورده و به تعبیر حضرت امام نااهلان و نامحرمانی باشند که در بسیاری از مراکز حساس نفوذ کرده اند.
خصلتشــان به تعبیر رهبــری نفاق، ترس ذاتی از استکبار و ذلت پذیری برای زندگی دو روزه دنیایی اســت، تلاش می کنند این مــوارد را به عنوان عقلانیت معرفی کرده و آن ها را به صفاتی مانند عزت، ســرافرازی، ظلم ستیزی، مبارزه با استکبار برتری دهند. آن ها حتی تلاش بــرای زندگی با عزت را حرکتی ایده آلیستی، آرمان گرایی، غیرعلمی و انقلابی خطاب می کنند و به دنبال ترویج طرز تفکر خود در جامعه به اشکال مختلف حتی درون صدا و سیما، عرصه های هنری سلبریتی و... هستند.
بخش زیادی از معضــلات جامعه مانند از دست دادن دستاوردهای ارزشمند انقلاب، اســتقلال، عزت و سربلندی که به تصویب مصوبه هایی مانند برجام یــا مصوبه لوایح چهارگانــه FATF حتی اجــرای داوطلبانه این لوایح در ســازمان های دولتی، یا خود تحریمی منجر شــد هم به واسطه همین افراد بوده اســت. تحریم نهادی مانند سپاه به دســتور همین افراد توســط بسیاری از بانک های عامل انجام شــده است یا حتی اجرای سند FATF قبل از اینکه در مجلس تصویب شود.
این افراد همان هایی هســتند که ســند 2030 را با وجود مخالفت شــدید رهبری اجرا کردند. البته ایشان هم در سخنانشان اشــاره کردند هنوز با گذشت یک سال از دســتور ممنوع بودن اجرای سند یونسکو در آمــوزش و پرورش و نهادهای دیگر اجرا می شــود. این عده مجریان سند در عرصه فرهنگ 2030 هستند. در عرصه سیاسی مدافعــان و حامیان برجــام و FATF و در اقتصاد مانند انگل و زالو از فساد ملی ارتزاق می کنند. آن ها همان هایی هســتند که در 6000 ساختار دولتی شان به شکل عجیبی خودرو به صورت قاچاق وارد ساختار دولتی کردند و بعد وزارت صنعت، سازمان توسعه تجارت، گمرک، هیچ کدام مسئولیت آن را قبول نکردند، اتفاقاتی از این دست بسیار در دوران مسئولیت آن ها می افتد.
آن ها افرادی هستند که هر جا حضور و بروز داشــتند آنجا را به فساد و تباهی کشاندند و زندگی مطلوب آن ها زیســتی به سبک آل سعود است. اینکه توسط کشوری مانند آمریکا تحقیر شــوند و تو سری بخورند آن هم برای زندگی دو روزه و به تعبیر خودشان زندگی ای مرفه.
این عده که رهبر انقلاب به عنوان روشنفکر نمای منافق از آن ها نام برده اند هم مزاحم اقتصاد و توسعه و تولید ملی و هم مخالف خودکفایی اند.
هر جا پســت و مقام گرفتند به بهانه های مختلف مانند زیســت محیطی و... مخالف توســعه خودکفایی در عرصه های مختلف مانند کشاورزی و محصولات غذایی بوده اند و در هر عرصه ای نفوذ کردند برای کشــور مشکل ایجاد کردند.
تذکر صریح رهبری که این عده را با صفات منافــق، ریــاکار و راحت طلب نــام بردند سرخطی است که این افراد و جریاناتی که اینگونه افکار مخربشان آفت نظام و کشور شده را بهتر بشناسیم و تلاش کنیم به تعبیر ایشــان این نااهلان و نامحرمان را از کشور، نظام، دولت، مجلس، رســانه ها پاک کرده و اجازه ندهیم بار دیگر سنگرهای کلیدی نظام و انقــلاب را از طریق انتخابات و... به دست گیرند.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید