آخرین خبر/ عمر ابولیلی 19 ساله که طی عملیاتی قهرمانانه چند اسرائیلی را در سرزمین های اشغالی کشته و زخمی ساخته بود، پس از چند روز تعقیب و گریز در درگیری مسلحانه با نیروهای ویژه اشغالگران اسرائیلی به شهادت رسید.

در همین باره: (عملیات سلفیت؛ خیزش یک قهرمان جدید در کرانه باختری)