آخرین خبر/ میس ابوغوش اسیر فلسطینی در نامه ای به خانواده اش از شکنجه و عدم رسیدگی پزشکی به خود در زندان های اسرائیل سخن گفته است. گزارش «الجزیره» درباره نامه ابوغوش را با ترجمه آخرین خبر می توانید مشاهده کنید.