آخرین خبر/ با پیشروی های دولت وفاق لیبی به سوی شرق این کشور، عبدالفتاح سیسی رییس جمهور مصر سخنانی به زبان آورد که می تواند به معنای اعلام جنگ با لیبی تفسیر شود. جدا از لیبی، مصر با اتیوپی نیز بر سر سد نهضت که می تواند سهم مصر از رود نیل را به شدت کاهش دهد دچار اختلاف مهمی است. گزارش +AJ در این زمینه را می توانید با ترجمه آخرین خبر مشاهده کنید.