آخرین خبر/ دانشمندان چینی ویروس جدیدی را در میان خوک ها مشاهده کرده اند. گزارش +AJ در این باره را با ترجمه آخرین خبر می توانید مشاهده کنید.