آخرین خبر/ اسرائیل پشت گرم به حمایت واشنگتن و برخی کشورهای عربی همچنان به سرقت سرزمین های فلسطینی ادامه می دهد.