آخرین خبر/ اندیشکده کارنگی به تازگی در گزارشی مفصل به نقش منفی دبی در فساد مالی و بی ثباتی جهانی پرداخته است. گزارش TRT در این باره را با ترجمه اخرین خبر می توانید مشاهده کنید.