آخرين خبر/ مردي به نزد جوانمرد آمد و گفت : تبرکي مي خواهم ، جامه ات را ، تا من نيز از جوانمردي بهره اي ببرم .
جوانمرد گفت : جامه مرا که بهائي نيست .اما سوالي دارم ،سوالم را پاسخ گو ،جامه من براي تو.
مرد گفت : بپرس.
جوانمرد گفت : اگر مردي چادر زني را بر سر کند ، زن خواهد شد ؟
مرد گفت : نه .
جوانمرد گفت : اگر زني جامه مردان را بپوشد ،چطور ؟ مرد مي شود ؟
مرد گفت :نه.
جوانمرد گفت : پس در پي آن نباش که جامه جوانمردان را بر تن کني که اگر
پوست جوانمرد را نيز بر تن کشي ، سودي نخواهد داشت ؛ زيرا جوانمردي به جان است ، نه به جامه .


عرفان نظر آهاريبا کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد