آخرین خبر/ مردی به نزد جوانمرد آمد و گفت : تبرکی می خواهم ، جامه ات را ، تا من نیز از جوانمردی بهره ای ببرم .
جوانمرد گفت : جامه مرا که بهائی نیست .اما سوالی دارم ،سوالم را پاسخ گو ،جامه من برای تو.
مرد گفت : بپرس.
جوانمرد گفت : اگر مردی چادر زنی را بر سر کند ، زن خواهد شد ؟
مرد گفت : نه .
جوانمرد گفت : اگر زنی جامه مردان را بپوشد ،چطور ؟ مرد می شود ؟
مرد گفت :نه.
جوانمرد گفت : پس در پی آن نباش که جامه جوانمردان را بر تن کنی که اگر
پوست جوانمرد را نیز بر تن کشی ، سودی نخواهد داشت ؛ زیرا جوانمردی به جان است ، نه به جامه .


عرفان نظر آهاری



با کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید