خراسان/ می خواهم برگردم به روزهای کودکی
آن زمان که پدر تنها قهرمان بود
عشق تنها در آغوش مادر خلاصه می شد
بالاترین نقطه زمین شانه های پدر بود
بدترین دشمنانم خواهر و برادرهای خودم بودند
تنها دردم، زانوهای زخمی ام بود
تنها چیزی که می شکست اسباب بازی هایم بود
و معنای خداحافظ فقط تا فردا بود