خراسان/ مي خواهم برگردم به روزهاي کودکي
آن زمان که پدر تنها قهرمان بود
عشق تنها در آغوش مادر خلاصه مي شد
بالاترين نقطه زمين شانه هاي پدر بود
بدترين دشمنانم خواهر و برادرهاي خودم بودند
تنها دردم، زانوهاي زخمي ام بود
تنها چيزي که مي شکست اسباب بازي هايم بود
و معناي خداحافظ فقط تا فردا بود