کتابدوني/ اين دو کلمه را نبايد باهم اشتباه کرد.
ملک به فتح اول و دوم به معناي "فرشته" است. (در جمع ملايک)

اما مَلک به فتح اول و کسر دوم به معناي "شاه يا امير" است. (در جمع ملوک)

منبع: کتاب غلط ننويسيم
نويسنده : ابوالحسن نجفيبا کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد