کتابدونی/ این دو کلمه را نباید باهم اشتباه کرد.
ملک به فتح اول و دوم به معنای "فرشته" است. (در جمع ملایک)

اما مَلک به فتح اول و کسر دوم به معنای "شاه یا امیر" است. (در جمع ملوک)

منبع: کتاب غلط ننویسیم
نویسنده : ابوالحسن نجفیبا کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید