فارس/ کتاب «هويت طلبگي» اصول، شاخص‌ها و رسالت‌ها اثر محسن آذري از سوي نشر سبط اکبر روانه بازار کتاب شد.

سوال اصلي کتاب چيستي هويتي طلبگي است. هويت به معناي کيستي و مشخصات افراد و گروه‌ها؛ منظور از هويت در اين پژوهش، هويت اجتماعي است. هويت بايد بر پايه‌ها و اصولي بنا گردد؛ هويت طلبگي بر اساس اصول و مباني انسان‌شناختي اسلامي و براي نيل به اهداف غايي تربيت ديني بنا گرديده است.

اين کتاب که حاصل تحقيق رساله سطح 3 نويسنده براي حوزه علميه قم است در 5 فصل تاليف شده است. مولف پس از بررسي‌ها به اصول هشتگانه: تخلق به اخلاق الهي، آراستگي به زيور علم نافع، رعايت زي و عرفيات طلبگي، تبليغ بر پايه نيازهاي زمان، تفکر، آزادانديشي، غيرت و بصيرت، دارا بودن اهداف جهاني؛ به عنوان شاخص‌هايي براي هويت طلبگي‌ رسيده است.

«کليات و مفاهيم»، «مباني و اصول نظري هويت طلبگي»، «مراحل شکل‌گيري هويت طلبگي»، «رسالت‌هاي طلبگي» و ... عناوين فصل‌هاي اين کتاب است که در 190 صفحه تاليف و تدوين شده است.

کتاب «هويت طلبگي؛ اصول، شاخص‌ها و رسالت‌ها» اثر محسن آذري از سوي نشر سبط اکبر با قيمت 10هزار تومان روانه بازار کتاب شده است.با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد