آخرين خبر/ لحظه اي از سراب غافل شو

آه اي رد پاي پيموده

تا کجا مي روي به دنبال

اشتياقي که در سرت بوده؟سرفه هاي مکرر اين فصل

روزها را مريض خواهد کرد

روي تقويم مي کِشم خود را

زير يک دستمال آلودهکل اين شهر يک تقاطع بود

روي انکار روز با چشمت

بعد تو هيچ کس نخواهد ماند

زنده در اين شکاف بيهودهرد شو از قاب عکس بر ديوار

زندگي شو به خانه ات برگرد

ساعت غصه دار بعد از تو

مثل من لحظه اي نياسودهخانه از اضطراب ميلرزد

خانه در خود خراب ميلرزد

سايه ات در سراب ميلرزد

آه اي دست و پاي فرسودهسعيد حسن زاده
با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد