آخرین خبر/ لحظه ای از سراب غافل شو

آه ای رد پای پیموده

تا کجا می روی به دنبال

اشتیاقی که در سرت بوده؟سرفه های مکرر این فصل

روزها را مریض خواهد کرد

روی تقویم می کِشم خود را

زیر یک دستمال آلودهکل این شهر یک تقاطع بود

روی انکار روز با چشمت

بعد تو هیچ کس نخواهد ماند

زنده در این شکاف بیهودهرد شو از قاب عکس بر دیوار

زندگی شو به خانه ات برگرد

ساعت غصه دار بعد از تو

مثل من لحظه ای نیاسودهخانه از اضطراب میلرزد

خانه در خود خراب میلرزد

سایه ات در سراب میلرزد

آه ای دست و پای فرسودهسعید حسن زاده
با کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید