آخرین خبر/ سعدی شیرازی، پادشاه سخن، در زندگی خویش سختی های زیادی کشید، رنج سفر های طولانی ای به جان خرید تا تجربیات گرانقدری را کسب کرد و این تجربیات را به نظم و نثر درآورد تا دریچه های حکمتی باشند برای آیندگانش
ما آخرین خبری ها نیز کتاب گلستان را که می توان گفت از تاثیر گذارترین کتاب در نثر ادبیات فارسی ست را برای شما کتابخوانان عزیزمان به اشتراک می گذاریم.

قسمت قبل


خردمندان باعث زیبایی و موفقیت کشور و حکومت می شوند و پرهیزگاران ، سبب پیشرفت و تکامل دین . سیاستمداران به مشورت خردمندان محتاج ترند ، تا خردمندان به نزدیکی با حکومت.

پندی اگر بشنوی ای پادشاه
در همه عالم به از این پند نیست
جز به خردمند، مفرما عمل
گر چه عمل، کار خردمند نیست (1)

1_ یعنی : ای پادشاه ! اگر این پند مرا گوش کنی ، در عالم پندی بهتر از این برای تو نخواهد بود . گر چه مسئولیت های حکومتی وظیفه دانشمندان و خردمندان نیست ، اما برای پیشرفت مملکت ، فقط به خردمندان مسئولیت های مملکتی را بسپار.
کتاب آقای« محمد محمدی اشتهاردی»
با کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید