آخرين خبر/ سعدي شيرازي، پادشاه سخن، در زندگي خويش سختي هاي زيادي کشيد، رنج سفر هاي طولاني اي به جان خريد تا تجربيات گرانقدري را کسب کرد و اين تجربيات را به نظم و نثر درآورد تا دريچه هاي حکمتي باشند براي آيندگانش
ما آخرين خبري ها نيز کتاب گلستان را که مي توان گفت از تاثير گذارترين کتاب در نثر ادبيات فارسي ست را براي شما کتابخوانان عزيزمان به اشتراک مي گذاريم.

قسمت قبل


خردمندان باعث زيبايي و موفقيت کشور و حکومت مي شوند و پرهيزگاران ، سبب پيشرفت و تکامل دين . سياستمداران به مشورت خردمندان محتاج ترند ، تا خردمندان به نزديکي با حکومت.

پندي اگر بشنوي اي پادشاه
در همه عالم به از اين پند نيست
جز به خردمند، مفرما عمل
گر چه عمل، کار خردمند نيست (1)

1_ يعني : اي پادشاه ! اگر اين پند مرا گوش کني ، در عالم پندي بهتر از اين براي تو نخواهد بود . گر چه مسئوليت هاي حکومتي وظيفه دانشمندان و خردمندان نيست ، اما براي پيشرفت مملکت ، فقط به خردمندان مسئوليت هاي مملکتي را بسپار.
کتاب آقاي« محمد محمدي اشتهاردي»
با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد