آخرین خبر/ ترس از جمله دستاویزهای خیلی مهم مقامات عمومی ، احزاب سیاسی و گروه های فشار است.در روزگاری که ایدئولوژی های کهنه دیگر آن قدرت انگیزشی شان را ندارند ، ترس بدل به نیرومندترین عامل در گفتمان سیاسی شده است. ترس راه را برای ارسال پیام های سیاسی هموار می کند و می توان با توسل به آن مخالفان را با یادآوری مدام خطر به قدرت رسیدن آنها از میدان به در کرد. بحث درباره ی سیاست مُدرن یا کاندیداهای سیاسی غالبا محدود به خطرهایی می شود که مردم باید بیش از همه نگرانشان باشند.
فلسفه ترس
✏ لارس اسوندسن
خشایار دیهیمی
نشر گمان
صفحه ی ۲۹
با کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید