آخرين خبر/ ترس از جمله دستاويزهاي خيلي مهم مقامات عمومي ، احزاب سياسي و گروه هاي فشار است.در روزگاري که ايدئولوژي هاي کهنه ديگر آن قدرت انگيزشي شان را ندارند ، ترس بدل به نيرومندترين عامل در گفتمان سياسي شده است. ترس راه را براي ارسال پيام هاي سياسي هموار مي کند و مي توان با توسل به آن مخالفان را با يادآوري مدام خطر به قدرت رسيدن آنها از ميدان به در کرد. بحث درباره ي سياست مُدرن يا کانديداهاي سياسي غالبا محدود به خطرهايي مي شود که مردم بايد بيش از همه نگرانشان باشند.
📚 فلسفه ترس
✏ لارس اسوندسن
🔁خشايار ديهيمي
نشر گمان
صفحه ي ۲۹
با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد