آخرين خبر/ آدمِ خاکي ز حق آموخت علم
تا به هفتم آسمان، افروخت علم

اين انساني که از خاک آفريده شده، علم را از حق تعالي آموخت، تا اينکه توانست آسمان هفتم را با نور خود روشن کند. يعني به اسرار بالا پي برد. پس علم و معرفت است که سبب برتري انسان مي شود.

مولوي
با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد