آخرین خبر/تازمانیکه بجای چیزهای منفی و غمگین،شروع به تفکردرموردچیزهای مثبت و شـــاد نکنید،
نمی‌توانیدموفق یا شاد باشید...

"ناپلئون هیل"با کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید