آخرين خبر/ ما مسئول دنيايي هستيم که براي خود مي سازيم و نيز مسئول همه آنچه مي کنيم و نمي کنيم. چنين ارزيابي اي از مسئوليت، بسيار برآشوبنده است. ما «مؤلف بي چون و چرا»ي هر چيزي هستيم که تجربه کرده ايم.

روان درمانگر قصه گو/اروين يالومبا کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد