آخرین خبر/ ما مسئول دنیایی هستیم که برای خود می سازیم و نیز مسئول همه آنچه می کنیم و نمی کنیم. چنین ارزیابی ای از مسئولیت، بسیار برآشوبنده است. ما «مؤلف بی چون و چرا»ی هر چیزی هستیم که تجربه کرده ایم.

روان درمانگر قصه گو/اروین یالومبا کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید