آخرین خبر/ مادرم همیشه می گفت یک زن هرگز نباید وقت داشته باشد، باید دائم کار کند وگرنه به محض اینکه بیکار شود فورا به عشق فکر خواهد کرد.


دفترچه ممنوع/آلبا دسس پدسبا کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید