آخرين خبر/ مادرم هميشه مي گفت يک زن هرگز نبايد وقت داشته باشد، بايد دائم کار کند وگرنه به محض اينکه بيکار شود فورا به عشق فکر خواهد کرد.


دفترچه ممنوع/آلبا دسس پدسبا کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد