آخرين خبر/ عدم را تصور کنيد:نه سياره اي هست نه ستاره اي؛نه انساني نه فکري و نه احساسي؛نه ماده هست و نه انرژي؛نه مکان،نه زمان و نه حتي خلا،چون حتي براي وجود خلا هم جايي لازم است.
شايد تصورش دشوار باشد؛پس بياييد با خلا شروع کنيم.به اطرافتان نگاه کنيد بيشتر آنچه ميبينيد فضاي خالي است.همه ي آن چيزهايي که به نظر صلب و توپر مي آيند چيزي نيستند جز ترکيبي از اتمها.اتمهايي که عمدتا از خلا تشکيل شده اند.از اين گذشته،اجسام توپر نادرند.در عالم بيش از آنکه ماده وجود داشته باشد خلا هست.بين ستاره ها فاصله هاي وسيعي هست که در آنها به طور متوسط در هر کيلومتر مربع فقط يک ذره ي بنيادي وجود دارد.
پس ماده ي عالم بسيار ناچيز است؛در واقع،نسبت ماده به فضاي خالي در حدود يک به ميليارد است.اگر براي تعيين مقدار ماده ي موجود در عالم از همان معياري استفاده کنيم که دولت آمريکا براي تعيين مقدار نمک لازم در غذا استفاده ميکند،نتيجه اين ميشود که عالم از ماده خالي است.
پس براي تصور خلا جد و جهد لازم نيست؛ما در خلا هستيم و دوروبرمان را خلا فرا گرفته است.خلا شباهت زيادي به هيچ دارد.پس اگر بخواهيد تصور نسبتا دقيقي از چند و چون هيچ داشته باشيد فقط کافي است نگاهي به اطرافتان بيندازيد!به آسمان نگاه کنيد و به اطرافتان،در اتاقي که نشسته ايد،و به آينه.هر آنچه ميبينيد بيشتر هيچ است.
پس عالم که نه مکان دارد و نه زمان،بيشتر هم خلا است و خلا هم تقريبا هيچ است.اما چيزي هست؛شايد سر آخر ندانيم چه چيز،اما هيچ هيچ نيست...


پرسيدن مهم تر از پاسخ دادن است/دنيل کلاک،ريموند مارتين
با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد