آخرین خبر/ عدم را تصور کنید:نه سیاره ای هست نه ستاره ای؛نه انسانی نه فکری و نه احساسی؛نه ماده هست و نه انرژی؛نه مکان،نه زمان و نه حتی خلا،چون حتی برای وجود خلا هم جایی لازم است.
شاید تصورش دشوار باشد؛پس بیایید با خلا شروع کنیم.به اطرافتان نگاه کنید بیشتر آنچه میبینید فضای خالی است.همه ی آن چیزهایی که به نظر صلب و توپر می آیند چیزی نیستند جز ترکیبی از اتمها.اتمهایی که عمدتا از خلا تشکیل شده اند.از این گذشته،اجسام توپر نادرند.در عالم بیش از آنکه ماده وجود داشته باشد خلا هست.بین ستاره ها فاصله های وسیعی هست که در آنها به طور متوسط در هر کیلومتر مربع فقط یک ذره ی بنیادی وجود دارد.
پس ماده ی عالم بسیار ناچیز است؛در واقع،نسبت ماده به فضای خالی در حدود یک به میلیارد است.اگر برای تعیین مقدار ماده ی موجود در عالم از همان معیاری استفاده کنیم که دولت آمریکا برای تعیین مقدار نمک لازم در غذا استفاده میکند،نتیجه این میشود که عالم از ماده خالی است.
پس برای تصور خلا جد و جهد لازم نیست؛ما در خلا هستیم و دوروبرمان را خلا فرا گرفته است.خلا شباهت زیادی به هیچ دارد.پس اگر بخواهید تصور نسبتا دقیقی از چند و چون هیچ داشته باشید فقط کافی است نگاهی به اطرافتان بیندازید!به آسمان نگاه کنید و به اطرافتان،در اتاقی که نشسته اید،و به آینه.هر آنچه میبینید بیشتر هیچ است.
پس عالم که نه مکان دارد و نه زمان،بیشتر هم خلا است و خلا هم تقریبا هیچ است.اما چیزی هست؛شاید سر آخر ندانیم چه چیز،اما هیچ هیچ نیست...


پرسیدن مهم تر از پاسخ دادن است/دنیل کلاک،ریموند مارتین
با کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید