آخرين خبر/ دوست داشتن که عيب نيست بابا جان .دوست داشتن دل آدم را روشن مي کند . اما کينه و نفرت دل آدم را سياه مي کند . اگر از حالا دلت به محبت انس گرفت ، بزرگ هم که شدي آماده دوست داشتن چيزهاي خوب و زيباي دنيا هستي .
دل آدم عين يک باغچه پر از غنچه است ، اگر با محبت غنچه ها را آب دادي باز مي شوند ، اگر نفرت ورزيدي غنچه ها پلاسيده مي شوند .


سووشون/سيمين دانشوربا کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد