آخرین خبر/ از کلمه "عادت" بدم می آمد. چشمم را آزار می داد و روح درمانده ام را و مرا به وحشت و اضطراب می انداخت. اصلا از این کلمه خجالت می کشیدم. انسان برای تسلیم شدن به تکرار، نیامده است.
حتی مغلوب تکرار خوب ترین چیزها نباید شد، چرا که آن چه تکرار می شود، بدون تفکر تکرار می شود، ممکن نیست خوب باشد. چیزی نفرت انگیزتر از عادت به آنچه که دوست داریم نیست.


فردا شکل امروز نیست/نادر ابراهیمیبا کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید