آخرين خبر/ از کلمه "عادت" بدم مي آمد. چشمم را آزار مي داد و روح درمانده ام را و مرا به وحشت و اضطراب مي انداخت. اصلا از اين کلمه خجالت مي کشيدم. انسان براي تسليم شدن به تکرار، نيامده است.
حتي مغلوب تکرار خوب ترين چيزها نبايد شد، چرا که آن چه تکرار مي شود، بدون تفکر تکرار مي شود، ممکن نيست خوب باشد. چيزي نفرت انگيزتر از عادت به آنچه که دوست داريم نيست.


فردا شکل امروز نيست/نادر ابراهيميبا کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد