آخرين خبر/ آدم‌ ها يک روز مي آيند و روز ديگر مي روند،
ولي در خواب‌هايمان مي مانند.‌
آدم‌ ها يک روز مي آيند و روز ديگر مي روند،
ولي ديروز را با خود نمي برند‌.
آدم‌ ها مي آيند؛
خاطره‌هايشان را جا مي گذارند و مي روند‌‌ !
آدم ها وقتي مي آيند،
موسيقي شان را هم با خودشان مي آورند.
ولي وقتي مي روند، با خود نمي برند‌‌.
آدم‌ ها مي آيند و مي روند،
ولي در دلتنگي هايمان‌‌، شعرهايمان‌‌، و روياهاي خيس شبانه‌‌مان مي مانند‌‌‌.

جا نگذاريد...
هر چه را که روزي مي آوريد، با خودتان ببريد‌.
وقتي که مي رويد ديگر؛
به خواب و خاطره‌‌‌ي آدم برنگرديد!


آونگ نفس/هرتا مولربا کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد