آخرین خبر/ آدم‌ ها یک روز می آیند و روز دیگر می روند،
ولی در خواب‌هایمان می مانند.‌
آدم‌ ها یک روز می آیند و روز دیگر می روند،
ولی دیروز را با خود نمی برند‌.
آدم‌ ها می آیند؛
خاطره‌هایشان را جا می گذارند و می روند‌‌ !
آدم ها وقتی می آیند،
موسیقی شان را هم با خودشان می آورند.
ولی وقتی می روند، با خود نمی برند‌‌.
آدم‌ ها می آیند و می روند،
ولی در دلتنگی هایمان‌‌، شعرهایمان‌‌، و رویاهای خیس شبانه‌‌مان می مانند‌‌‌.

جا نگذارید...
هر چه را که روزی می آورید، با خودتان ببرید‌.
وقتی که می روید دیگر؛
به خواب و خاطره‌‌‌ی آدم برنگردید!


آونگ نفس/هرتا مولربا کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید