آخرین خبر/ دیگری نیست که مهر تو در او شاید بست
چاره بعد از تو ندانیم بجز تنهایی...

سعدیبا کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید