خراسان/ از آن جایی که ضیقِ وقت داریم
وَ کلّ هفته را مشغول کاریم!
سفر یا دیدن اقوام؛ سخت است
و مهمانی به صرفِ شام؛ سخت است
ولیکن بنده دارم نقشه ای شیک
برای دیدن اقوامِ نزدیک
همان بهتر که شب توی خیابان
سوارِ خودرو با بابا و مامان
به همراه عمو و کلّ فامیل
گذاریم توی ماشین ظرف آجیل
رویم این گونه هر شب در خیابان
درون پرشیا و جیپّ و پیکان
قرار ما بوَد توی ترافیک
برای دیدن اقوام نزدیک
بیارد خاله با خود هندوانه
عمو هم آورَد چایی ز خانه
برای هم سپس هی جوک بخوانیم
و هر یک ربع؛ یک سانتی برانیم!
خوریم آن جا سپس یک شام ساده
کنیم از این ترافیک استفاده


امیرحسین خوش حالهمراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar