آخرین خبر/ به "حالا" نگاه می کنی گذشته را بررسی کنی و به زودی پی میبری با هم فرق زیادی ندارند و "حالا" و "آن وقت ها" در اساس ، یکسان اند.


خاطرات زمستان/پل استرهمراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar