خراسان/ ترمز! مرد پایش را روی ترمز گذاشت. خودرویش با صدای ناهنجاری ایستاد. سرش را از پنجره بیرون آورد و دهانش را باز کرد که صدای عصای سفید روی آسفالت سرد خیابان، صدایش را برید.

همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در تلگرام
https://t.me/akharinkhabar
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar