آخرین خبر/ کسانی که شما را دوست دارند، حتی اگر هزار دلیل برای رفتن داشته باشند، ترکتان نخواهند کرد،
آنها یک دلیل برای ماندن خواهند یافت!

تنهایی پرهیاهو/بهومیل هرابالهمراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در تلگرام
https://t.me/akharinkhabar
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar