آخرین خبر/ موی بشکافی به عیب دیگران
ور بپرسم عیب تو ، کوری در آن
گر به عیب خویشتن مشغولی
گرچه بس معیوبی ، مقبولی

منطق الطیر/عطار

همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در تلگرام
https://t.me/akharinkhabar
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar