آخرین خبر/ اگر ترانه ای در هوا بپیچد، اگر گلی از گلی بشکفد، اگر لبخندی بر لبی بروید ، اگر خنده ای بر اشکی بریزد ،اگر اندوهی از قلبی بگریزد، دل زهرای اطهر خون می شود!
اما اگر خشماگین بیمار زنی ، افسار گسیخته ای از دارالمجانین گریخته ای ، دختران این بوم را موی کشان به زخم و به دشنام و به درد و به داغ ، تا بهشت بر خاک بغلطاند؛ دل زهرای اطهر شاد می شود!
بپرسید از عمویمان احمد، از علمدار هدایت، از امام ام القرای مسلمانی
که چه خبر دارد امروز از دل زهرای اطهر؟

عرفان نظرآهاری

همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در تلگرام
https://t.me/akharinkhabar
آخرین خبر در ویسپی
http://wispi.me/channel/akharinkhabar
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar