آخرین خبر/ کتاب‌ها برای باور کردن نوشته نشده‌اند، بلکه نوشته شده‌اند تا در معرض پرسش‌گری قرار گیرند.


کتاب نام گل سرخ
امبرتو اکوما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید