آخرین خبر/ آدم درخت‌هایی را می‌بیند
که بلندند، راستند، انبوه‌اند،
شاخه‌های کشیده و بلند دارند
و برگ‌های فراوان!

درخت‌هایی را می‌بیند که کم رشدند، ‌
گره‌دار و کج و کوله‌اند، ‌
ظاهرشان توی ذوق می‌زند!

مگر جنگل
برای خاطر این جور درخت‌ها
زندگی را به خودش حرام می‌کند...!


کتاب پابرهنه‌ها
زاهاریا استانکوما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید