آخرین خبر/هیچ رابطه ای قادر به از میان بردن تنهایی نیست.
هر یک از ما در هستی تنهاییم ولی می توانیم در تنهایی یک دیگر شریک شویم همانطور که عشق درد تنهایی را جبران می کند.

کتاب روان‌درمانی اگزیستانسیال
اروین د یالومما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید