آخرین خبر/ اگر قرار است روزی از زندگی لذت ببریم
امروز همان روز است
امروز باید همواره شگفت انگیزترین روز زندگی ما باشد.


سرودهاى سعادت
توماس دریرما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید