آخرین خبر/ برای همه مردم همینطور است : باهم ازدواج میکنند، بازهم کمی همدیگر را دوست دارند و کار میکنند. آنقدر کار میکنند که دوست داشتن را فراموش کنند !

طاعون
آلبر کامو
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید