آخرین خبر/ من می‌خواهم بدانم که راستی راستی زندگی یعنی اینکه توی یک تکه جا هی بروی و برگردی ، تا پیر بشوی و دیگر هیچ؟!
یا اینکه طور دیگری هم توی دنیا می‌شود زندگی کرد؟


ماهی سیاه کوچولو
صمد بهرنگیما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید