آخرین خبر/ تنها چیزی که قادر است
اراده آهنین شما زن‌ها را در هم بشکند ،
"عشق" است ...!


عذاب وجدان
آلبا دسس پدس
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید