آخرین خبر/ اگر افراد می‌توانستند یاد بگیرند
که، آنچه برای من خوب است،
لزومی ندارد که برای دیگران هم خوب باشد،
آنگاه دنیای شاد و خوشایندتری می‌داشتیم.
تئوری انتخاب به ما می‌آموزد که دنیای مطلوب من، اساس زندگی من است نه اساس زندگی دیگران.

تئوری انتخاب
ویلیام ﮔﻼﺳﺮما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید