آخرین خبر/ عشق نیروئی است که تولید عشق میکند،
ناتوانی عبارت است از عجز از تولید عشق...!

این فکر را مارکس به بهترین وجهی
بیان کرده است. او می‌گوید:

"انسان را به عنوان انسان
و رابطه‌اش را با دنیا به عنوان
یک رابطه انسانی فرض کنید...
در نظر بگیرید که عشق را تنها با عشق میتوان مبادله کرد، و اعتماد را با اعتماد و بر همین قیاس...

اگر بخواهید از هنر لذت ببرید،
باید آموزش هنری دیده باشید،
اگر بخواهید در دیگران موثر باشید،
خودتان باید شخصی واقعا پرشور و عامل ایجاد نفوذ در مردم باشید.

اگر شما بدون اینکه طلب عشق کنید عشق می‌ورزید، یعنی اگر عشق شما عشقی است که قدرت تولید عشق ندارد،
اگر بوسیله تجلی زندگی به عنوان یک عاشق
از خودتان یک معشوق نساخته اید،
عشق شما ناتوان است،
یک بدبختی است...!”


هنر عشق ورزیدن
اریک فروم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید