آخرین خبر/ سیاوش طهمورث از نام های شاهنامه در برنامه کتاب باز تعریف می کند، داستان این نام ها و تاثیرشان در زندگی شخصی اش

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید