آخرین خبر/ لوسی با انتخاب بسیار حساسی روبه‌روست. اما پیش از آنکه بتواند دست به این انتخاب بزند، باید داستانش را- داستانشان را- از ابتدا آغاز کند.
لوسی و گیب روزی در دانشگاه کلمبیا ملاقات می‌کنند. ملاقاتی که داستان زندگی‌شان را برای همیشه تغییر می‌دهد. آنان تصمیم می‌گیرند که به زندگی خود معنایی تازه ببخشند. هنگامى که بر حسب اتفاق، پس از یک سال یکدیگر را دوباره ملاقات می‌کنند، به نظرشان می‌آید که شاید هر یک معنای زندگی خود را در دیگری پیدا خواهد کرد، اما به‌دنبال این ماجرا، گیب به عنوان یک عکاس خبرنگار عازم مأموریتی در خاورمیانه می‌شود و لوسی هم در جست و جوى شغلی به نیویورک می‌رود.
پس از این، ماجرایی سیزده‌ساله از رؤیا، اشتیاق، حسادت، خیانت و در نهایت عشق، شکل می‌گیرد.
آیا سرنوشت آنان را به هم رسانده بود؟ آیا آنان به انتخاب خودشان از هم دور مانده بودند؟
سفرشان، جسمشان را از هم جدا می‌کند، در حالی که قلبشان همیشه با هم است...

نوری که از دست دادیم
جیل سانتوپولو
ترجمۀ فرنوش جزینی
نشرالبرز
انتشارات البرز

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی