آخرین خبر/ مى پنداشتم که ماه
در اوج آسمان خانه دارد،
تا این که در شب گشت و گذارمان در بلوار المناره
کشف کردم که ماه در چشمان تو خانه دارد.
در آن شب من در ارتفاع سه هزارپایى
در اوج بودم
در زیر پوست تو

غادة السمان


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید