آخرین خبر/ این اتفاق لحظه به لحظه از من دور مى شد و تبدیل مى شد به خاطره؛به یکى از خاطراتى که هرگز دلم نمى خواهد بعدها آن را به یاد بیاورم.از آن خاطره هایى که الیاس اسم شان را گذاشته بود خاطرات کثیف.مى گفت کثیف اند چون جایى از ذهن را آلوده مى کنند.اسم بعضى از خاطرات را هم گذاشته بود خاطرات معطر.مى گفت وقتى آنها را به یاد مى آوریم انگار رایحه ى خوش مى پیچد توى روح و ذهن مان.

سه گزارش کوتاه درباره ى نوید و نگار
مصطفى مستور
نشر مرکز

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید