آخرین خبر/ اکثر موجودات، همیشه به خاطر نقطه ضعف هایشان، توی دردسر می افتند.
مگس ها، چیزهای چسبناک را خیلی دوست دارند.
شب پره ها، شعله را
و آدمها، عشق را ...

خزه
هربر لوپوریه


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید