آخرین خبر/ چراغِ پُر نور ضروری نیست.
برای زندگی در غرابت و شگفتی
شمعی قلمی کافی است،
به شرط آنکه: «صادقانه بسوزد.»

مالون می‌میرد
ساموئل بکت
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید