آخرین خبر/ می دانی ؟
وقتی قبل از برگشتن فعل رفتنی در کار باشد
محبت خراب می شود
محبت ویران می شود
محبت هیچ می شود
باور کن
یا برو
یا
بمان

اما اگر
رفتی ...
هیچ وقت برنگرد.
هیچ وقت

نادر ابراهیمی (بار دیگر شهری که دوست میداشتم)


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید