آخرین خبر/ عشق در نگاه اولِ شیمبروسکا از زبان اردشیر رستمی را از برنامه کتاب باز ببینید.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید