آخرین خبر/ کار ِ شعر
کار شاعر شعر است
کار گندمکار درودن
کار نانوا نان
دریغ گندم قحطی است
دریغ نانوا گرسنگی

دریغ گزمه گان کشتار
دریغ شاعر … چه بگویم؟!

آزادی اگر نیست
از شعر نیست به خاطر شاعر نیست

گندم اگر نیست
از شعر نیست به خاطر شاعر نیست
نان اگر نیست
از شعر نیست به خاطر شاعر نیست

گندمزار در آتش است
گندمکار در محاصره ی ‌ِ غروب
شاعر در بند
حکومت گزمه گان به خاطر شاعر نیست


از علیرضا روشن


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید