آخرین خبر/ زندگی آنچه زیسته‌ایم نیست، بلکه همان چیزی است که در خاطرمان مانده و آن گونه است که به یادش می آوریم تا روایتش کنیم.

‌ گابریل گارسیا مارکز
زنده‌ام که روایت کنم


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید