آخرین خبر/ او از من برید، نه به این دلیل که از من متنفر شده بود، بلکه چون روزی همدیگر را عمیقا دوست داشتیم.
دوستی‌های آتشین مهم‌ترین دلیلِ دشمنی‌های سرسختانه است.

کاکا کرمکی پسری که پدرش درآمد
نوشته سلمان امین
نشر چشمه

Ketabism.ir

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید